PROCES PARTICIPATIU – OBJECTIUS, CONTINGUTS I ESPAIS DE PARTICIPACIÓ


El pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és la normativa que permet ordenar el territori del municipi, establint què es pot fer i què no es pot fer en relació als usos i les construccions. Per exemple, el POUM defineix on i què es pot construir, quins terrenys han de mantenir-se com a espais naturals o agrícoles, o on han d’anar els serveis per a la comunitat (escoles, centres esportius i culturals…), entre d’altres qüestions.

Fer-ne la revisió vol dir discutir si els continguts que són vigents des de l’any 1985, encara són vàlids o si, per exemple, cal limitar o ampliar els espais on es pot edificar i en quines condicions es pot fer (habitatges en pisos, unifamiliars…), si s’ha de disposar o no de més espai per a indústries o, quin model de municipi es vol, entre d’altres aspectes.

La revisió del POUM: un procés compartit

La legislació que té com a objecte la regulació de l’urbanisme en el territori de Catalunya, es pronuncia clarament a favor d’un desenvolupament urbanístic sostenible i també fa una aposta perquè l’urbanisme sigui fruit del treball conjunt de la comunitat. Per aquesta raó, els processos de revisió del POUM, per definició, han d’estar sotmesos a publicitat i a la participació ciutadana.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Moià ha impulsat un procés participatiu conduït per l’empresa Espai d’Anàlisi Social, SL (EDAS) i l’equip redactor del POUM, Narcís Tusell SLP, Arquitectes, que ha de permetre incorporar la percepció i el posicionament de la ciutadania respecte els grans temes en què ha d’incidir el nou planejament municipal. L’objectiu final del procés és generar debat i realitzar aportacions consensuades que permetin enriquir la tasca de l’equip redactor del nou POUM. I tot això, des de una perspectiva de municipi, és a dir, deixant de banda els aspectes particulars, que podran ser tractats en altres espais específics.

Quin és l’objectiu de la participació ciutadana?

La participació ciutadana és un mitjà per aprofundir la democràcia representativa, creant nous canals que afavoreixin la intervenció directa de la ciutadania en els assumptes públics. Segons aquesta perspectiva, podríem definir la participació ciutadana, en sentit ample, com el conjunt de mecanismes que afavoreixen la incorporació dels ciutadans i ciutadanes al procés de presa de decisions en els afers públics i col·lectius. Participar és construir col·lectivament.

Tot i així, la democràcia participativa no és un sistema alternatiu a la democràcia representativa. El fet d’obrir un procés participatiu no implica que el representant polític, com a agent que està legitimat per a prendre decisions, sigui substituït. En el nostre sistema polític, són als representants polítics a qui els recau la responsabilitat. El representant polític, si ho considera adient, pot arribar a decidir vincular la seva decisió final a la voluntat expressada per la ciutadania, però, en cap cas, són els ciutadans els que prenen la decisió. Per tant, la participació ciutadana no és decidir, sinó expressar les pròpies opinions per a influir en la pressa de decisions, i que el resultat final sigui fruit de les aportacions de tothom.

En aquest sentit, la participació en els afers públics reclama un alt sentit de responsabilitat i de generositat, ja que l’acord s’assoleix gràcies a la renúncia de posicionaments propis i acceptant o matisant aquells que són aliens. D’aquesta forma, amb la voluntat d’escoltar els altres, es fa possible la construcció del consens col·lectiu.

L’objectiu final de la participació ciutadana és la implicació i la corresponsabilització de tots els agents (polítics, tècnics i ciutadans organitzats i no organitzats) en la construcció compartida d’allò públic. Això implica encetar una nova manera de treballar conjuntament, en la que cal aprendre a explicar les nostres idees, a escoltar els altres, a debatre, a negociar i a sumar esforços per tal d’avançar plegats per millorar el nostre entorn. És un exercici de democràcia basat en el diàleg de tots els agents, que cerca millorar la gestió dels afers públics.

És difícil participar? Cal tenir coneixements tècnics?

Un dels principis bàsics de la democràcia participativa, en general, i de les metodologies participatives, en particular, és el trencament amb la idea d’”experts”: o tots som experts, o no ho és ningú. Tothom és expert a conviure en societat o, si més no, a patir les necessitats i problemes que comporta. Per tant, els diagnòstics i les intervencions no poden passar únicament pels tècnics: enfront dels experts temàtics tenim un altre tipus d’experts, els convivencials. El ciutadà pot aportar un coneixement molt valuós, fruit de la seva experiència diària amb el seu entorn, que moltes vegades pot escapar-se al tècnic. En aquest sentit, el procés participatiu desenvolupa diferents mecanismes, tècniques i dinàmiques que cerquen facilitar la participació de tothom i volen afavorir que tots els discursos i idees tinguin cabuda en el debat.

On puc informar-me?

La participació ciutadana requereix d’un procés previ d’informació i comunicació que té com a objectiu compartir amb la ciutadania uns continguts bàsics per al debat. A tal efecte està previst disposar diversos suports i espais on els ciutadans us podreu informar sobre el procés de participació ciutadana i sobre aspectes amb incidència urbanística i de la informació i diagnosi urbanística :

  • Pàgina web de l’Ajuntament de Moià en notícies, i a l’apartat de POUM
  • Enviant correus a poum@moia.cat o presentant instàncies a l’OAC
  • Facebook de l’Ajuntament
  • Twitter amb el hashtag #POUMMoia
  • Presentació pública del procés de revisió del POUM i del procés participatiu
  • Sessió informativa de presentació de la diagnosi urbanística
  • Conferències
  • Oficina del Pla

On podré participar? (Espais per a la participació)

Més endavant, en la fase de l’Avanç del POUM, els espais que es preveu desenvolupar per dur a terme el procés participatiu i de debat, i que han de permetre recollir idees i opinions sobre el planejament urbanístic municipal i debatre-les, són:

  • Sessió informativa de presentació de l’Avanç del POUM
  • Jornada ciutadana de debat de l’Avanç de POUM

CALENDARI DEL PROCÉS PARTICIPATIU

Fins al moment de la presentació de l’Avanç del POUM, estan programats els següents espais de participació  i d’informació:

SESSIONS

SESSIÓ INFORMATIVA DE PRESENTACIÓ DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Divendres 27 de febrer a les 19:30h

Auditori de Sant Josep

SESSIÓ INFORMATIVA I DE CONTRAST DE LA DIAGNOSI URBANÍSTICA

Dissabte 28 de febrer a les 11:00h

Auditori de Sant Josep

 

CONFERÈNCIES

ASPECTES AMBIENTALS I DE SOSTENIBILITAT DEL POUM DE MOIÀ

Xavier Mayor Farguell  – Doctor en Biologia

Divendres 27 de febrer a les 19:30h

Auditori de Sant Josep

EL PATRIMONI DE MOIÀ: EL PASSAT COM A APOSTA DE FUTUR

Raquel Lacuesta Contreras – Doctora en Historia de l’Art

Divendres 6 de març a les 19:30h

Auditori de Sant Josep

DINAMITZACIÓ DEL MON RURAL: L’EXPERIÈNCIA DE PALOU      

Vicenç Planes I Herrero – Enginyer agrònom

Divendres 20 de març a les 19:30h

Auditori de Sant Josep

Leave a Reply